Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Hỗ trợ dịch Covid-19: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Hỗ trợ dịch Covid-19: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Dịch Covid-19 lan tràn không những ảnh hưởng kinh tế đến những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, NLĐ làm việc theo HĐLĐ mà còn ảnh hưởng đến những đối tượng đang nhận trợ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước như người có công với cách mạng, người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

 

6 nhóm đối tượng hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid -19

1. Đối tượng bảo trợ xã hội và Người có công với cách mạng

1.1 Đối tượng được hưởng trợ cấp

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ tháng 4/2020 trở về trước.

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng.

1.2 Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ

Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/ người/ tháng

Thời gian áp dụng: là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020

Hình thức chi trả: được chi trả 1 lần.

1.3 Quy trình và thủ tục thực hiện

Chủ tịch UBND cấp Tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo (mẫu số 05) và (mẫu số 06) đối với người có công với cách mạng, (mẫu số 07) đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Chế độ hỗ trợ dịch Covid-19: Nhóm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

2. Hỗ trợ đối với Hộ nghèo, Hộ cận nghèo

2.1 Đối tượng được hưởng trợ cấp

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.       

2.2 Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

Mức hỗ trợ: 250.000 đồng/hộ/tháng.

Thời gian áp dụng: là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6/2020

Hình thức chi trả: được chi trả 1 lần.

2.3 Thủ tục, hồ sơ

Chủ tịch UBND cấp Tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo (mẫu số 08), (mẫu số 09) và (mẫu số 10và đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả.

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.